Solution-existence and generalized projection methods for strongly pseudomonotone equilibrium problems
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 07/10/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lê Dũng Mưu
Điều kiện tối ưu bậc hai cho một bài toán điều khiển tối ưu semilinear eliptic với ràng buộc mixed tại từng điểm (tiếp)
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 07/10/2014 Địa điểm: Thư viện Báo cáo viên: Nguyễn Thị Toàn và Nguyễn Hải Sơn
Weak sharp minima for vector optimization problems with polynomial data
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 03/10/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Phạm Tiến Sơn joint work with Trương Xuân Đức Hà and Jen-Chih Yao
Reconstruction of algebraic-exponential data from moments
Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00 Ngày 01/10/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Jean B. Lasserre (joint work with M. Putinar)
Điều kiện tối ưu bậc hai cho một bài toán điều khiển tối ưu semilinear eliptic với ràng buộc mixed tại từng điểm (tiếp)
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 30/09/2014 Địa điểm: Thư viện Báo cáo viên: Nguyễn Thị Toàn và Nguyễn Hải Sơn
Berkovich spaces and Rigid Geometry
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 26/09/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: William Cherry
Về sự tồn tại nghiệm của bài toán quy hoạch toàn phương trong không gian Hilbert (tiếp theo)
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 25/09/2014 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Vũ Văn Đồng & Nguyễn Năng Tâm
Tổng hình học và các định lý giới hạn dạng Renyi
Thời gian: Từ 08:30 đến 11:30 Ngày 24/09/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trần Lộc Hùng
Projected subgradient techniques and viscosity methods for optimization with variational inequality constraints
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 23/09/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lê Quang Thủy
Các dưới gradient của hàm giá trị trong bài toán điều khiển tối ưu lồi chứa tham số
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 23/09/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Thị Toàn