Sheaves and Cohomology (Basics on sheaves and their cohomology, De Rham cohomology)
Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00 Ngày 15/07/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Tran Van Tan
Sheaves and Cohomology
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 10/07/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Pham Thanh Tam
Holomorphic functions of many variables and complex manifolds
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 08/07/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Phung Ho Hai
Kaehler metrics
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 08/07/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Tran Van Tan
Holomorphic functions of many variables and complex manifolds
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 08/07/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải
(Kadanoff) Sandpiles
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 01/07/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Kevin Perrot
Some algorithmic results and open questions about graph editing problems
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 30/06/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Christophe Crespelle
Phương trình vi-sai phân đại số và các vấn đề liên quan: Tính ổn định, số mũ Lyapunov, số mũ Bolh và bán kính ổn định
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 26/06/2014 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Vũ Hoàng Linh
An algebraic perspective to h-vectors of matroids of low ranks
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 26/06/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Hà Huy Tài
Phương trình vi-sai phân đại số và các vấn đề liên quan: các khái niệm và định lý cơ bản
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 19/06/2014 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Vũ Hoàng Linh