A modified Korpelevich’s method convergent to the minimum-norm solution of a variational inequality
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 18/11/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trịnh Ngọc Hải
Về sự tồn tại nghiệm của bài toán quy hoạch toàn phương trong không gian Hilbert
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 18/11/2014 Địa điểm: Thư viện Báo cáo viên: Vũ Văn Đồng và Nguyễn Năng Tâm
Embedding theorem for metric space with convex combination operation and applications
Thời gian: Từ 14:30 đến 17:00 Ngày 12/11/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Trần Thuận
Tính ổn định của tập nghiệm của bài toán quy hoạch toàn phương trong không gian Hilbert
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 11/11/2014 Địa điểm: Thư viện Báo cáo viên: Vũ Văn Đồng và Nguyễn Năng Tâm
Strong convergence theorems for equilibrium problems involving a family of nonexpansive mappings
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 11/11/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Đỗ Duy Thành
Luật mạnh số lớn đối với dãy các phần tử ngẫu nhiên đa trị, m-phụ thuộc theo khối
Thời gian: Từ 08:30 đến 11:00 Ngày 05/11/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lê Thị Hải Yến
An ergodic algorithms and applications II
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 04/11/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Phạm Ngọc Anh
Degeneracy of non-Archimedean analytic maps to algebraic varieties
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 31/10/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: William Cherry
Generating series method in algebraic topology
Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 30/10/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Takuji Kashiwabara
An ergodic algorithms and applications I
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 28/10/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Phạm Ngọc Anh