The regularity for Leavitt path algebras I
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 03/06/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lê Văn An
Newton type method for solving generalized equations
Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 29/05/2014 Địa điểm: Thư viện Báo cáo viên: Huỳnh Văn Ngãi
Variational method for model reduction problems
Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 28/05/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Hà Bình Minh
Commutator Leavitt Path Algebras (Part 2)
Thời gian: Từ 16:00 đến 17:30 Ngày 27/05/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trịnh Thanh Đèo
K0 of purely infinite simple Leavitt path algebras
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 27/05/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trần Giang Nam
Purely infinite simple Leavitt path algebras I
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 26/05/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trần Giang Nam
Commutator Leavitt Path Algebras
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 23/05/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trịnh Thanh Đèo
Purely infinite simple rings II
Thời gian: Từ 16:00 đến 17:30 Ngày 20/05/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trần Giang Nam
Purely infinite simple rings I
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 20/05/2014 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trần Giang Nam
On quasi nil-injective modules
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 15/05/2014 Địa điểm: Thư viện Báo cáo viên: Lương Thị Minh Thủy