Một số vấn đề về chọn mẫu trong nghiên cứu Khoa học xã hội
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 20/10/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: ThS.Hoàng Thế Kỷ - Liên minh tổ chức Đa dạng sinh học và Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới Quốc tế
Continuous data assimilation for 3D Navier-Stokes equations
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00 Ngày 20/10/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: TS. Vũ Mạnh Tới - Trường ĐH Thủy lợi
Information Propagation Problems in Online Social Networks: Applications, Challenges and Approximation algorithms
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 15/10/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: Phạm Văn Cảnh - Trường Đại học Phenikaa
Các bài toán tuyến tính dạng nón - Conic Linear Programs
Thời gian: 14:30 đến 16:00 ngày 14/10/2021, 14:30 đến 16:00 ngày 07/10/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: TS Nguyễn Ngọc Luân - Trường ĐHSP Hà Nội
Pontryagin’s principle for optimal control problem governed by 3D Navier-Stokes-Voigt equations
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00 Ngày 13/10/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: TS Trần Minh Nguyệt - Trường ĐH Thăng Long
FRACTIONAL HALANAY INEQUALITIES REVISITED: A GLOBAL OPTIMAL FORMULATION VIA THE SUBMULTIPLICATION OF MITTAG-LEFFER FUNCTIONS
Thời gian: Từ 15:00 đến 16:30 Ngày 13/10/2021 Địa điểm: C102, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Như Thắng
Hiện tượng nội sinh và ước lượng với biến công cụ
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 13/10/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: TS. Trần Thị Tuấn Anh - Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Estimates for Gaussian curvature of Riemann surfaces and related problemsd
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 12/10/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Pham Hoang Ha - Hanoi National University of Education
Thư viện tidyverse trong phần mềm R
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 06/10/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: TS. Trịnh Thị Hường - Trường Đại học Thương mại
Long-time behavior of random 3D globally modified Navier-Stokes equations driven by colered noise
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:00 Ngày 06/10/2021 Địa điểm: Online Báo cáo viên: TS. Bùi Kim My - Trường ĐHSP Hà Nội 2