Basic homotopical algebra (part 1 - 4)
Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 11/05/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 27/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 20/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 13/04/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Phạm Văn Tuấn (ĐH KHTN)
Fuzzy Stochastic Evolution Equations and Applications
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 07/05/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: PGS. Nguyễn Thị Kim Sơn (Hanoi Metropolitan University)
Chuỗi bài giảng “Dualité des fibrations de Hitchin et endoscopie”
Thời gian: 19:00 đến 21:00 ngày 07/05/2021, 19:00 đến 21:00 ngày 16/04/2021, 19:00 đến 21:00 ngày 09/04/2021, 19:00 đến 21:00 ngày 02/04/2021, Địa điểm: Trực tuyến Báo cáo viên: Ngô Bảo Châu (Chair International Chair Automorphic Forms)
Tamed-adaptive Euler-Maruyama approximation for a class of stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 16/04/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: NCS. Lương Đức Trọng
Topics in infinity categories
Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 06/04/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 30/03/2021, Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường, Trường ĐH KHTN
Simulation for Dyson-Brownian motion and related processes
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 02/04/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: PGS. TS. Ngô Hoàng Long
Malliavin calculus and central limit theorem
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 26/03/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: TS. Phạm Việt Hùng
Seminar on Infinity Categories: Introductory Talk
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 23/03/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: Hoàng Trọng Nam Anh (University of Minnesota)
Random walk in cone
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Ngày 19/03/2021 Địa điểm: C101, VIASM Báo cáo viên: PGS. TS. Đoàn Thái Sơn