Hoạt động trong tuần
25 tháng 6 2018 - 1 tháng 7 2018
25/06 08:00 - 17:00 Arithmetic and geometry of local and global fields

Tuần Châu, Quảng Ninh

14:00 - 17:00 Trường hè về Lược đồ Chữ ký dựa trên Lưới

C2-714, VIASM

26/06 08:00 - 17:00 Arithmetic and geometry of local and global fields

Tuần Châu, Quảng Ninh

14:00 - 17:00 Trường hè về Lược đồ Chữ ký dựa trên Lưới

C2-714, VIASM

27/06 08:00 - 17:00 Arithmetic and geometry of local and global fields

Tuần Châu, Quảng Ninh

14:00 - 17:00 Trường hè về Lược đồ Chữ ký dựa trên Lưới

C2-714, VIASM

28/06 08:00 - 17:00 Arithmetic and geometry of local and global fields

Tuần Châu, Quảng Ninh

09:30 - 11:30 A DIRT-T Approach to Unsupervised Domain Adaptation

C2-714, VIASM

14:00 - 17:00 Trường hè về Lược đồ Chữ ký dựa trên Lưới

C2-714, VIASM

29/06 08:00 - 17:00 Arithmetic and geometry of local and global fields

Tuần Châu, Quảng Ninh

14:00 - 17:00 Trường hè về Lược đồ Chữ ký dựa trên Lưới

C2-714, VIASM