Hoạt động trong tuần
21 tháng 1 2019 - 16 tháng 6 2019
22/01 14:00 - 17:00 Elements of Quasiconvex Subdifferential Calculus (by J.P. Penot & C. Zalinescu)

C2-714, VIASM

23/01 10:00 - 11:30 Limits of tangent spaces to definable hypersurfaces

C2-714, VIASM

29/01 14:00 - 15:30 On the monodromy conjecture for non-degenerate hypersurfaces

B4-705, VIASM

20/02 10:00 - 11:30 SEMIDEFINITE PROGRAMMING RELAXATIONS IN MULTI-OBJECTIVE CONVEX POLYNOMIAL OPTIMIZATION

C2-714, VIASM

15:00 - 16:30 Deep Learning, từ lý thuyết đến thực hành: Kinh nghiệm của nhóm AI Toulouse "Torus Actions"

Phòng Hội thảo chuyên đề 702, Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

21/02 15:30 - 17:30 BUỔI GIỚI THIỆU MỘT SỐ HỌC BỔNG NGÀNH TOÁN, TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC NĂM 2019

B4-705, VIASM

22/02 14:00 - 15:30 Topological properties of weighted composition operators acting from F^p(C) to F^q(C)

C2-714, VIASM

26/02 09:00 - 16:30 Mini-course “On Some Selected Optimization Problems in Operations Research: Mathematical Models and Algorithms”

B4-705, VIASM

09:30 - 17:00 International Workshop on Probability Theory and Related Fields

C2-714, VIASM

27/02 09:00 - 16:30 Mini-course “On Some Selected Optimization Problems in Operations Research: Mathematical Models and Algorithms”

B4-705, VIASM

09:30 - 17:00 International Workshop on Probability Theory and Related Fields

C2-714, VIASM

28/02 09:30 - 17:00 International Workshop on Probability Theory and Related Fields

C2-714, VIASM

01/03 09:30 - 17:00 International Workshop on Probability Theory and Related Fields

C2-714, VIASM

14:00 - 15:30 Topological properties of weighted composition operators acting from F^p(C) to F^q(C)

C2-714, VIASM

02/03 08:00 - 17:00 Ngày hội Toán học mở (MOD) miền Trung 2019 “Toán học giải mã thế giới”

Đại học Quy Nhơn

04/03 09:00 - 17:00 Khóa học “Bài toán moment, Tổng các bình phương và Tối ưu đa thức”

C2-714, VIASM

05/03 09:00 - 17:00 Khóa học “Bài toán moment, Tổng các bình phương và Tối ưu đa thức”

C2-714, VIASM

06/03 09:00 - 17:00 Khóa học “Bài toán moment, Tổng các bình phương và Tối ưu đa thức”

C2-714, VIASM

07/03 09:00 - 17:00 Khóa học “Bài toán moment, Tổng các bình phương và Tối ưu đa thức”

C2-714, VIASM

08/03 09:00 - 17:00 Khóa học “Bài toán moment, Tổng các bình phương và Tối ưu đa thức”

C2-714, VIASM